Základní údaje
 
Vyhledávání
 
Volná lůžka
 
Adresáře
 
Statistické výstupy
 
Komunitní / střednědobé plánování soc. služeb
 
home

Cíl a funkce portálu

Cílem „Informačního portálu a databáze služeb sociální prevence pro osoby ohrožené sociálním vyloučením“ je umožnit zprostředkování informací v oblasti péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením dle § 92 písm. b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Dle tohoto zákona se jedná o osoby:

  • ohrožené sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu
  • jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby
  • jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností

Informační portál a databáze služeb sociální prevence pro osoby ohrožené sociálním vyloučením nabízí následující funkce:

Databáze

Elektronická databáze v sobě shromažďuje informace o subjektech působících v systému služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, konkrétně o zařízeních, sociálních kurátorech služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a krajských metodicích sociální prevence. Databáze je založena na dobrovolné regstraci jednotlivých subjektů, které jsou i administrátory svých údajů na portálu. Databáze má následné využití:

Zprostředkování informací o sociálních službách pro cílovou skupinu osob ohrožených sociálním vyloučením

Databáze umožňuje subjektům poskytujícím a zprostředkovávajícím sociální služby pro danou cílovou skupinu možnost vyhledání vhodného zařízení pro klienta. Vyhledání je možné formou obecného přehledu všech zařízení registrovaných v databázi (zařízení) nebo podle nadefinovaných požadavků (např. typu poskytované sociální služby, cílové skupiny, spádovosti, apod.). Databáze tak přispívá k flexibilnější spolupráci mezi jednotlivými subjekty a také k zprostředkování informací o daných zařízeních jak poskytovatelům, tak široké veřejnosti včetně uživatelů.

Nabídka statistických údajů a přehledů

Další funkcí databáze jsou statistické výstupy, získávané z informací o zařízeních, jednotlivých pozicích veřejné správy a komunitním plánování. Databázový software umožňuje např. srovnat počty zařízení určitého typu za jednotlivé kraje, sledovat vývoj počtu poskytovatelů v čase nebo srovnat kapacitu dostupných zařízení s odhadovanou potřebností.

Tuto funkci mohou využít neziskové organizace při dokumentaci významu svého působení, kraje a obce při mapování dostupnosti poskytovaných služeb a MPSV ke koncepčním rozvahám předcházejícím aplikace konkrétních opatření.

Nastavení systému komunikace veřejné správy v oblasti cílové skupiny osob ohrožených sociálním vyloučením

Databáze nabízí prostor pro komunikaci mezi jednotlivými složkami veřejné správy a mezi veřejnou správou a konkrétními poskytovateli sociálních služeb pro danou cílovou skupinu. Vedle emailových kanálů nastavených v portálu mají uživatelé ve vzájemné komunikaci možnost využít také zpracovávání ad hoc výzkumů. Každý subjekt působící v sociální oblasti může po registraci do databáze provádět prostřednictvím databázového softwaru krátké výzkumy na zadané téma. Krajský metodik sociální prevence bude moci např. zjišťovat vzdělávací potřeby poskytovatelů sociálních služeb v daném regionu. Vytvoří krátký dotazník, zadá jej do databáze, a po vyplnění potřebných údajů databáze statisticky vyhodnotí výsledky.

Krajské informace

Portál umožňuje krajským metodikům sociální prevence pravidelně zveřejňovat aktuální regionální informace z oblasti sociálních služeb (aktuální informace). Poskytovatelé, odborná i laická veřejnost tak může na stránkách portálu nalézt ucelené přehledy aktuálních projektových výzev, informace o aktuálních událostech, školeních, apod.

Profesní diskuzní portál

Diskuzní portál je prostorem, ve kterém zástupci subjektů sociálních služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením mohou sdílet své zkušenosti, vyměňovat si názory a diskutovat o aktuálním dění v oblasti sociálních služeb. Část portálu je vyhraněna pro diskuzi neregistrovaným uživatelům portálu.

Přehled komunitního plánování

Portál shromažďuje dílčí informace o procesech komunitního plánování tak, jak jsou do databáze vloženy jednotlivými subjekty, které se na komunitním plánování podílejí, a to jak na úrovni kraje, tak na úrovni obce. Informace jsou vztahovány přímo k problematice osob ohrožených sociálním vyloučením. Do portálu jsou vkládány metodiky sociální prevence a sociálními kurátory.

Podrobné a ucelené informace jsou k dispozici na zvláštních stránkách http://www.kpss.cz/

Nabídka pracovních míst

Registrovaní uživatelé portálu mají možnost využít prostoru k inzerci volných pracovních míst. Mohou tak potenciálním zájemcům zprostředkovat informace o pracovních místech v oblasti sociálních služeb (prohlížení). Portál tak může poskytnout ucelený přehled o pracovních příležitostech v oblasti sociálních služeb, tedy informaci, která byla doposud roztříštěna v nespecificky zaměřených vyhledávačích.

Interakční mapa

Interakční mapa je umístěna na hlavní straně Informačního portálu a slouží k prvotní informaci o stavu sociálních služeb v daném regionu. Mapa je klikatelná na úrovni celé ČR, krajů a obcí III. typu. U zvoleného kraje ukazuje jméno a kontakt na krajského metodika sociální prevence, počet služeb v kraji a aktuální počet volných míst v azylových domech, terapeutických komunitách, intervenčních centrech, domech na půl cesty a u služby sociální rehabilitace. Všechny informace v sobě obsahují další odkazy na podrobnější informace. U obcí III. typu zobrazuje mapa jména a kontakty na sociální kurátory, počet poskytovaných služeb v obci a počet aktuálních volných míst ve vybraných službách.

Aktuální počet volných míst v zařízeních

Informační portál rovněž nabízí orientaci o aktuálním počtu volných míst v azylových domech, noclehárnách, domech na půl cesty a v terapeutických komunitách. Volná místa se zobrazují v popiscích interakční mapy a v samostatném odkazu Aktuální počet volných míst. Potenciální uživatelé i poskytovatelé sociálních služeb tak mají možnost snadné orientace v aktuálních kapacitních možnostech zařízení. Údaje o volných místech jsou, minimálně jednou týdně, aktualizovány přímo pracovníky avizovaných zařízení.

Doplňující adresáře - doplňková databáze zařízení

Funkce doplňujících adresářů umožňuje prezentaci zařízení, služeb, jež nemají možnost registrovat se v hlavní databázi. Hlavní databáze je určena pro zařízení, která poskytují vybrané služby sociální prevence.

 
 

Přihlášení
Login:
Heslo:
 
 
Registrace a přihlášení
 
Aktuality
 
Nabídka pracovních míst
 
Informační zdroje a dokumenty
 

FAQ | technická podpora